Privacybeleid

1. Waarom deze privacy policy?

Dit is de privacy policy van Frans & Bertha BV (hierna "Frans & Bertha", "wij", "ons", of "onze"). Onze contactgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Frans & Bertha in het kader van onze diensten inzake de online winkel boloverkoop.be, op de website https://www.boloverkoop.be/.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en willen zo transparant mogelijk zijn over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt door middel van deze privacy policy.

Frans & Bertha wil jouw persoonsgegevens veilig, respectvol en als goede huisvader verwerken om jou beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. We vertrekken dan ook van het principe dat iedereen geïnformeerd moet zijn over zijn persoonsgegevens.

In deze privacy policy vind je informatie over welke gegevens Frans & Bertha verzamelt van jou, waarom wij dat doen, hoelang wij ze bewaren, en welke rechten je hebt.

Wij nodigen jou uit de tijd te nemen om deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. Je kan de privacy policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek "Privacy policy" op onze website (https://www.boloverkoop.be/).

Indien je bijkomende vragen of verzoeken hebt, kan je ons altijd een e-mail sturen via: info@boloverkoop.be.

Opgelet! Deze privacy policy dekt niet de privacy policies, verklaringen of voorwaarden van derden. De Nederlandse tekst van huidige privacy policy zal steeds voorrang hebben op de vertalingen ervan.

Wij kunnen deze privacy policy op elk moment aanpassen. Daarom is het belangrijk dat je deze privacy policy regelmatig raadpleegt. Op onze website vind je de meest actuele versie. Eventuele wijzigingen zullen gecommuniceerd worden via onze website, per e-mail of via andere elektronische kanalen.

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbank van Gent, afdeling(en) Veurne is bevoegd in geval van een geschil.


2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Wij (Frans & Bertha). Wij zijn de zogenaamde "verwerkingsverantwoordelijke" om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw persoonsgegevens.

Frans & Bertha treft alle passende maatregelen opdat de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) van 27 april 2016 (hierna: "AVG").

De eventuele partners, onderaannemers, medewerkers en dienstverleners van Frans & Bertha op wie wij beroep doen en die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, evenals de verwerkers die wij inschakelen (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting die wetgeving na te leven.


3. Hoe kan je ons contacteren?

Je kan Frans & Bertha te allen tijde contacteren via onderstaande gegevens:

 • Rechtsvorm: BV
 • (Vennootschaps)naam: Frans & Bertha
 • Zetel: Vaartstraat 51, 8630 Veurne
 • Ondernemingsnummer (KBO): 0731.601.516
 • Telefoonnummer: 058 52 29 20
 • E-mail: info@boloverkoop.be
 • Hyperlink website: https://www.boloverkoop.be/

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en hoe doen wij dit?

Frans & Bertha verwerktvolgende gegevens van jou:

- Identificatie- en contactgegevens:

 • Naam, voornaam
 • School/vereniging/bedrijf
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer

- Elektronische (identificatie)gegevens:

 • Computergegevens, logbestandgegevens zoals de browser, het besturingssysteem, enz.
 • Cookies

We kunnen jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt (bv. per e-mail) of onrechtstreeks via derden, bijvoorbeeld onze partners, leveranciers en/of dienstverleners. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken via het bestelformulier op onze website.


5. Waarom en op welke grond verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Frans & Bertha verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

5.1 Contactname, vragen en informatie

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om contact met jou op te nemen, jouw eventuele vragen te behandelen en jou de nodige informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten en/of diensten.

De verwerking van jouw gegevens in het licht van deze doeleinden kan noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van een eventueel contract tussen jou en Frans & Bertha, of kan gesteund zijn op onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen voor zover deze belangen zwaarder doorwegen dan jouw belangen of privacyrechten.

Indien je ons bepaalde gegevens niet bezorgt, zoals jouw identificatiegegevens, is het mogelijk dat wij jou niet (terug) kunnen contacteren, geen informatie kunnen verstrekken of onze diensten niet kunnen verlenen aan jou.

5.2 Klantenbeheer – uitvoering van overeenkomsten - diensten

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren en opvolgen van bestelformulieren, alsmede voor de administratie.

Als je ons bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, zoals identificatiegegevens of andere gegevens die nodig zijn volgens de overeenkomst of vanwege wettelijke verplichtingen, kunnen we geen contact met jou opnemen en/of kunnen we onze diensten niet aan jou verlenen.

De verwerking van jouw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, om jou onze producten te kunnen leveren, om onze diensten te kunnen verlenen, en/of kan gesteund zijn op onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen in het kader van de overeenkomst.

5.3 Prospectenbeheer

Frans & Bertha kan jouw persoonsgegevens als potentiële klant verwerken met het oog op prospectie, klantenwerving (met inbegrip van gesprekken met potentiële klanten, het in contact komen met potentiële klanten, het genereren van leads, het aanbrengen van klanten, direct marketing (zie ook verder), doorgiftes of doorverwijzingen, het voorbereiden van een eventuele overeenkomst.

5.4 Direct marketing

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt met het oog op direct marketing. Dit is het per e-mail of op een andere manier toesturen van informatie over onze producten en diensten of andere informatie die interessant of nuttig voor jou kan zijn.

Indien je (of jouw onderneming) klant bent (is) van ons, gebeurt dit op basis van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen om te ondernemen voor zover deze zwaarder wegen dan jouw privacyrechten. Indien je (of jouw onderneming) geen klant bent (is) van ons, gebeurt dit enkel op basis van jouw voorafgaande toestemming (bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief (via opt-in)). Jouw toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te verzenden aan info@boloverkoop.be.

(We kunnen jou natuurlijk wel persoonlijke e-mails sturen (zonder reclame of direct-marketingdoeleinden), bijvoorbeeld in het kader van de overeenkomst).

Als je wilt dat we jouw persoonsgegevens niet langer verwerken voor doeleinden van direct marketing, dan heb je steeds het recht om kosteloos en zonder opgave van redenen bezwaar te maken (uitschrijven of bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking) (zie ook verder), door contact met ons op te nemen via: info@boloverkoop.be .

5.5 Beheer van partners, leveranciers en dienstverleners

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als (potentiële) partner, leverancier of dienstverlener van Frans & Bertha in het kader van het in contact komen met, voorbereiden, sluiten, uitvoeren en opvolgen van overeenkomsten met partners, leveranciers en dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is voor het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van de overeenkomst (indien de partner, leverancier of dienstverlener een natuurlijk persoon is) of op basis van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen in het kader van het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van de overeenkomst (indien de partner, leverancier of dienstverlener een rechtspersoon is).

5.6 Boekhouding

Frans & Bertha verwerkt jouw persoonsgegevens als klant, partner, leverancier of dienstverlener met het oog op administratie, boekhouding, facturatie, betalingen en opvolging van de solvabiliteit op grond van de voorbereiding, afsluiting en/of uitvoering van de overeenkomst (indien de klant, partner, leverancier of dienstverlener een natuurlijke persoon is), op grond van ons gerechtvaardigd belang (in het kader van de boekhouding en de voorbereiding, afsluiting en uitvoering van de overeenkomst) (indien de klant, partner, leverancier of dienstverlener een rechtspersoon is) of op grond van de naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen voor het voeren van een boekhouding en belastingen of andere wettelijke voorschriften.

5.7 Zorgen voor een optimale werking van onze website en dienstverlening

Wanneer je onze website bezoekt of raadpleegt, kunnen wij bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies (zie hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt om de gebruikservaring te verbeteren en statistieken over de bezoekers van onze website te verzamelen. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen en dat video- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen door derden worden geplaatst om het gebruik van onze website te meten of om leads te genereren.

Daarnaast kan Frans & Bertha jouw persoonsgegevens gebruiken om haar producten en diensten te evalueren (bv. het vragen van feedback over producten of diensten (bv. via marktonderzoek)).

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in ons cookiebeleid.

5.8 De doorgifte van jouw persoonsgegevens aan onze partners, dienstverleners en leveranciers of aan andere contractspartijen van Frans & Bertha (zie ook artikel 6 hieronder)

5.9 Onze bedrijfsorganisatie

Wij kunnen sommige van jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van de organisatie van ons bedrijf, bv. IT- en netwerkbeveiliging, geschillenbeheer of handhaving van rechtsvorderingen (bv. incasso). Dit gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen, die, indien van toepassing, zwaarder wegen dan jouw (privacy)rechten of belangen.

5.10 Het naleven van toepasselijke wetgeving, regelgeving en voorschriften (andere dan de AVG)

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken indien dit noodzakelijk is om aan bepaalde wettelijke verplichtingen (bv. boekhoudkundige verplichtingen), of verzoeken of bevelen van de toezichthoudende overheden, rechtbanken of overheidsinstanties te voldoen.

5.11 Indien de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang is, kan je ons te allen tijde om meer informatie vragen over de belangenafweging die wij in dat kader hebben gemaakt.

5.12 De verwerking van jouw persoonsgegevens maakt niet het voorwerp uit van profilering, noch van een individueel geautomatiseerde besluitvorming.


6. 6 Wie heeft toegang tot jouw gegevens en aan wie worden jouw gegevens doorgegeven?

Jouw gegevens kunnen worden overgedragen aan onze partners, leveranciers of dienstverleners waarmee we samenwerken in het kader van de uitvoering van onze Boloverkoop.be-diensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld onze hosting providers, IT-partners, of andere partners, leveranciers of dienstverleners van Frans & Bertha. Zij ontvangen jouw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening.

Verder hebben alleen personen binnen Frans & Bertha, zoals werknemers of aangestelden, die daartoe bevoegd zijn, toegang tot jouw persoonsgegevens. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die relevant zijn voor de betreffende diensten. Deze personen zijn verplicht tot geheimhouding van deze persoonsgegevens.

Tot slot kunnen andere bedrijven jouw gegevens verwerken in het kader van onze diensten, bijvoorbeeld onze accountants, advocaten of andere dienstverleners voor zover dit noodzakelijk is in het kader van hun opdracht(en) of bijstand.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet namens Frans & Bertha doen. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Frans & Bertha kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege de toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.


7. 7 Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU/EER?

Frans & Bertha maakt gebruik van dienstverleners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals Amerikaanse dienstverleners. Daarom kunnen jouw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER, met name naar de VS (waarvoor een wettelijk kader bestaat tussen de EU en de VS). Frans & Bertha neemt alle nodige passende maatregelen en waarborgen om een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen, met inbegrip van de goedkeuring van standaardcontractbepalingen en aanvullende (technische, organisatorische of contractuele) maatregelen met betrekking tot de dienstverlener die gevestigd is in landen buiten de EER.

8. 8 Hoe lang verwerken of bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Frans & Bertha bewaart en verwerktalleen jouw persoonsgegevens die nodig zijn om de doeleinden zoals beschreven in punt 5 te realiseren.

Bewaartermijnen variëren over het algemeen afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en onze wettelijke verplichtingen. In ieder geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor deze doeleinden, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Voor meer informatie over de bewaringstermijnen voor gegevens verwerkt via cookies op onze website: https://www.boloverkoop.be/cookie-policy/.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens zo nodig verwijderd of geanonimiseerd.


9. 9 Welke rechten heb je?

9.1 Je hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Dit wordt je meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook op elk moment om aanvullende informatie verzoeken.

9.2 Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

- Inzage van jouw persoonsgegevens.

Hiervoor kan je kosteloos één (1) kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

- Rectificatie van jouw persoonsgegevens (zo nodig);

- Wissing van jouw persoonsgegevens als:

 • De verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;
 • Je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;
 • Je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;
 • Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • De persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

- Beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft.

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien:

 • Je de juistheid betwist van de persoonsgegevens waarover wij beschikken;
 • De verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
 • We deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • In afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Frans & Bertha zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

9.3 Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.

Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via info@boloverkoop.be en/of via uitschrijving op onze website. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven.) Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

9.4 Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés worden verricht.

9.5 Je hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Frans & Bertha zelf contacteren: info@boloverkoop.be.

9.6 De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en de voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de AVG).

9.7 Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Frans & Bertha op info@boloverkoop.be. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit en voor zover dit proportioneel is.


10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Frans & Bertha BV
Attn: Bram Delva
Vaartstraat 51
8630 Veurne
+32 58 52 29 20
e-mail: info@boloverkoop.be of bram.delva@fransenbertha.be 

11. Wijzigingen

Frans & Bertha behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

12. Slotbepalingen

Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.boloverkoop.be (of alle varianten .nl/.com), bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig.

De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken.


Deze Regels treden in effect op 4 september 2023.