Algemene voorwaarden

boloverkoop.be is een product van:

Frans & Bertha BV
Vaartstraat 51
8630 Veurne
België

BE0731.601.516


1. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal en exclusief van toepassing op elke order, bestelling, elke offerte van, elke Overeenkomst met, elke productie en/of levering van Producten, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van Frans & Bertha, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Wie dit wenst kan deze steeds onderaan deze pagina raadplegen. 

Een wijziging aan de Algemene Voorwaarden is slechts verbindend voor Frans & Bertha indien ze uitdrukkelijk voor akkoord is ondertekend door de CEO en/of een lid van de raad van bestuur van Frans & Bertha. Frans & Bertha wijst uitdrukkelijk de condities af die voorkomen op brieven of documenten van de Klant. De Klant zal dus zijn eigen aankoopvoorwaarden niet kunnen inroepen wanneer deze strijdig zouden zijn met onze verkoopsvoorwaarden.

Frans & Bertha heeft het recht om voor de productie, bereiding, verpakking, warehousing/opslag en levering beroep te doen op derden zoals onderaannemers, externe leveranciers, ontwikkelaars, partners of dienstverleners, zonder dat de Klant hiervan vooraf op de hoogte moet worden gesteld.

De Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden dekken op geen enkele wijze de voorwaarden van andere ondernemingen zoals leveranciers, partners of dienstverleners van Frans & Bertha (al dan niet in onderaanneming) en/of van de Klant.

De Klant is ertoe gehouden de Producten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden. Eventuele schadevergoeding of boetes naar aanleiding van het voorgaande vallen integraal ten laste van de Klant.

2. BESTELLINGEN

Bestellingen zijn enkel geldig als deze via e-mail ter attentie van info@boloverkoop.be of bestellingen@fransenbertha.be of via het bestelformulier op de website van boloverkoop.be geplaatst worden en vervolgens door Frans & Bertha schriftelijk aanvaard en bevestigd werden.

Bestellingen dienen steeds uiterlijk 7 dagen voor de vooraf gereserveerde afhaaldatum te worden doorgegeven.
AFHAALDATUM BIJ FRANS & BERTHA = ONLINE BESTELDATUM + 7 DAGEN!
AFHALINGEN GEBEUREN STEEDS OP DONDERDAG!
LEVERINGEN GEBEUREN STEEDS OP VRIJDAG OF MAANDAG!

De Klant is verplicht om de door Frans & Bertha geproduceerde Producten op het afgesproken tijdstip of de vooropgestelde datum in ontvangst te nemen door ophaling in de magazijnen van Frans & Bertha. Indien de Klant de bestelling alsnog niet komt ophalen op de doorgegeven besteldatum, dan houdt Frans & Bertha de bestelling onder de beste omstandigheden in bewaring. Bij latere afhaling kan Frans & Bertha de vooropgestelde houdbaarheidstermijn van minimaal 5 weken echter niet steeds blijven garanderen. De Klant dient Frans & Bertha echter op de hoogte te brengen van elke wijziging in de afgesproken afhaaldatum (of tijdstip). Indien de Klant Frans & Bertha niet op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen in de afhaaldatum of indien de afhaaldatum met meer dan 7 dagen overschreden wordt, zal Frans & Bertha een opslagkost van 15% van de waarde van de Producten per dag aanrekenen aan de Klant, zonder dat Frans & Bertha enige verantwoordelijkheid draagt of aanvaardt inzake de bewaring van de Producten. Na een periode van 2 weken na de vooropgestelde afhaaldatum is Frans & Bertha gerechtigd de Producten door te verkopen.

Frans & Bertha vraagt aan de Klant om de afhaaldatum steeds vooraf te reserveren (dus voor de eigenlijke bestelling), zodoende de productie hier reeds op te kunnen afstemmen en de door de Klant gewenste hoeveelheden te kunnen garanderen.

Bestellingen kunnen nooit eenzijdig door de Klant geannuleerd worden. Frans & Bertha heeft in geval van annulering het recht op een (schade)vergoeding van 30% op de verkoopprijs (exclusief BTW) van de producten. Bestelde hoeveelheden kunnen wel aangepast worden, in die zin dat bijkomende producten extra bijbesteld kunnen worden. Dit kan echter tot 3 dagen voor de afgesproken afhaaldatum. Minder rollets afhalen dan initieel besteld bij het doorgeven van de finale aantallen is in geen geval toegestaan. Het finaal aantal doorgegeven aantal rollets (uiterlijk 7 dagen voor de afhaaldatum) wordt geproduceerd én gefactureerd.

Tussen Frans & Bertha en de Klant komt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geen kaderovereenkomst of een overeenkomst van onbepaalde duur tot stand. De aanvaarding of goedkeuring van een order door Frans & Bertha verleent de Klant op geen enkele wijze enig recht op toekomstige orders of leveringen, noch enig recht op schadevergoeding lastens Frans & Bertha, zodat Frans & Bertha geheel vrij blijft toekomstige orders van de Klant al dan niet te aanvaarden.

3. PRODUCTIE, VERPAKKING, OPSLAG & STOCKBEHEER

De Producten worden geproduceerd, vervaardigd en bereid alsook verpakt in overeenstemming met de verpakking en inhoud, zoals vermeld op de website van boloverkoop.be, tenzij ander schriftelijk overeengekomen.

De Producten worden geïdentificeerd en passend opgeslagen in de daartoe door Frans & Bertha voorziene ruimtes.

Elke vertraging of gebrekkige levering veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) valt buiten de verantwoordelijkheid van Frans & Bertha. Frans & Bertha is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zou lijden.

4. VERPLICHTE KOELING

Rollets met bolognaisesaus zijn een vers product met beperkte houdbaarheidsdatum. Om de versheid en houdbaarheid te kunnen blijven garanderen, moeten dit Product ten allen tijde koel bewaard of getransporteerd worden. Frans & Bertha kan daarom in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het bederven van ons product indien deze na de afhaling/levering niet continu gekoeld werden. De Producten dienen zo snel mogelijk na de afhaling/levering verdeeld te worden ten einde de houdbaarheidsdatum niet in het gedrang te brengen (voor jullie supporters).

5. TRANSPORT

Bij afhaling dient de Klant de afleverbon te ondertekenen. Een kopie van dit document wordt met de klant meegegeven.

Frans & Bertha voorziet een herbruikbare kartonnen omverpakking, geschikt voor transport. Frans & Bertha adviseert echter aan de Klant om steeds de nodige bijkomende acties te ondernemen om deze te verstevigen/ondersteunen/in te wikkelen om bestand te zijn tegen transport in gestapelde toestand. De kartonnen omverpakking dient niet te worden geretourneerd door de Klant en Frans & Bertha.

Bij afhaling van de Producten bij Frans & Bertha in Veurne dienen de voertuigen in zindelijke staat van onderhoud te verkeren. Transport moet steeds gekoeld zijn en moet daarnaast ook geschikt zijn om de af te halen hoeveelheid te vervoeren. De klant is vanaf de inontvangstname in de magazijnen van Frans & Bertha verantwoordelijk voor de Producten en dient zelf alle schikkingen te treffen om de Producten naar hun bestemming te vervoeren, inclusief het opladen en laden van de Producten, en draagt hij in dit verband alle kosten en risico's.

Bij levering via een door Frans & Bertha gekozen of door de klant aangestelde transportmaatschappij, dienen de volgende zaken in acht genomen te worden:

 • De leveringen kunnen enkel uitgevoerd worden op het gelijkvloers
 • De klant of een afgevaardigde van de klant dient aanwezig te zijn bij de levering. Voor leveringen die niet kunnen uitgevoerd worden omdat niemand aanwezig was, zal een vergoeding aangerekend worden in functie van de tijd en van het aantal kilometer.
 • De volledige bestelling wordt geleverd op 1 door de klant doorgegeven afleveradres. Deelleveringen zijn niet mogelijk. Levering op meerdere locaties is niet mogelijk.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Frans & Bertha meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid en volumes van de Producten en/of de ingrediënten of bestanddelen ervan dan wel van materialen i.v.m. de Producten. Het overschrijden van deze leveringstermijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of prijsvermindering noch tot beëindiging van de Overeenkomst. In geval van vertragingen of gebreken in de levering van de Producten, kan de Klant zich niet op kosten van Frans & Bertha elders bevoorraden.

 • De Klant draagt - tenzij anders overeengekomen - alle kosten voor het gekoeld transport.

 • Frans & Bertha kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden en draagt geen enkele kost noch risico's bij verlies van of schade aan Producten vanaf het moment dat de Producten de magazijnen van Frans & Bertha verlaten.

De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de Producten en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte, gekoelde en reine plaats op te slaan en te bewaren tot de eindklant (de Supporters) deze komt afhalen.

6. FACTURATIE & BETALINGEN

 • Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen zoals vermeld op de website van boloverkoop.be voor de aangeboden Producten.
 • Alle door Frans & Bertha vermelde prijzen op de website van boloverkoop.be zijn steeds inclusief btw.

 • De huidige prijzen zijn geldig voor alle leveringen t.e.m. 30 juni 2024 (dus voor het schooljaar 2023-2024). Frans & Bertha heeft het recht om de prijs jaarlijks en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te verhogen. Echter indien er zich uitzonderlijke marktsituaties zouden voordoen met uitzonderlijke prijsstijgingen van onze grondstoffen tot gevolg, behoudt Frans & Bertha zich het recht voor om de vermelde prijzen alsnog aan te passen gedurende het lopend schooljaar. Frans & Bertha doet er echter alles aan om tussentijdse prijsstijgingen te kunnen vermijden waar mogelijk. Toch kan Frans & Bertha nooit garanderen dat zij hiertoe alsnog genoodzaakt worden.
 • De facturen zijn contant betaalbaar behoudens voorafgaande schriftelijke afwijking.
 • Het volledige bedrag van de factuur dient voldaan te zijn via overschrijving (gegevens vermeld op de factuur) voor afhaling van de goederen. Indien de betaling niet bewezen kan worden op het moment van afhaling, verlaten de goederen het terrein van Frans & Bertha niet. Tot ontvangst van de betaling (met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele
  schadevergoedingen) blijven de Producten integraal eigendom van Frans & Bertha. In geval van nietof

  niet-tijdige betaling kunnen deze Producten teruggevorderd worden. De eventuele kosten voor terugname, herverpakking en ophaling ervan zijn integraal ten laste van de Klant.

 • Cash betalingen zijn niet mogelijk en worden niet toegestaan.
 • Facturen worden steeds digitaal verstuurd. Een papieren factuur kan enkel verkregen worden op aanvraag via invoices@fransenbertha.be.
 • Onze facturen worden geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de 8 dagen na de datum van digitale verzending van de factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.
 • Frans & Bertha is gerechtigd voorschotten te factureren aan de Klant voor aanvang van de productie en/of levering van de Producten.

 • In geval van niet betaling van het factuurbedrag op de vervaldag zal er een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1 % per maand en dit van rechtswege zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling moet gebeuren.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 250 euro.
 • Alle inningskosten inbegrepen rechtelijke en buitenrechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de Klant.
 • De Klant verbindt zich ertoe om Frans & Bertha onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte Producten zou zijn gelegd.

7. KLACHTEN / VRAGEN

De Klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij levering in ontvangst te nemen, te controleren op eventuele gebreken of non-conformiteit en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Producten overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van 24 uur na de levering dan wel na vaststelling van eventuele schade behoorlijk gemotiveerd en schriftelijk aan Frans & Bertha worden gemeld, waar bij de Klant de gebeurlijke gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Bij gebrek aan dergelijke klacht wordt de klacht niet aanvaard en als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de Klant geacht de Producten definitief te hebben aanvaard en afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Frans & Bertha. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de Producten door de Klant nog niet in gebruik werd genomen en/of nog niet werden (door)verkocht. Dergelijke klachten schorten de (betalings)verplichtingen in hoofde van de Klant niet op.

Frans & Bertha is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het Product, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.

In geval van verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde Producten zonder verdere (schade)vergoeding aan de Klant, tenzij dergelijke vervanging onmogelijk of disproportioneel zou zijn. De Klant kan de gekochte Producten niet terugzenden zonder het schriftelijk akkoord van Frans & Bertha (dat desgevallend geenszins als een erkenning van gebreken of aansprakelijkheid kan worden gezien).

Frans & Bertha is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken m.b.t. en/of kan geen enkele garantie verstrekken voor producten of diensten van derden en/of door derden verrichte wijzigingen met betrekking tot de Producten.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is Frans & Bertha op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

Frans & Bertha is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of Overmacht, die haar niet kan worden toegerekend.

In geval van betwisting, geschil of acties van gelijk welke aard zijn uitsluitend de Rechtbanken van Veurne (afdeling(en) Veurne) bevoegd.