Algemene voorwaarden


1 DEFINITIES

1.1 "Algemene Voorwaarden": huidige algemene voorwaarden van Frans & Bertha.

1.2 "Bestelling": elke bestelling of elk order van Producten die door de Klant wordt geplaatst via e-mail, ter attentie van info@boloverkoop.be of bestellingen@fransenbertha.be, of via het Bestelformulier en vervolgens door Frans & Bertha schriftelijk wordt aanvaard en bevestigd.

1.3 "Frans & Bertha": Frans & Bertha BV, met zetel te Vaartstraat 51, 8630 Veurne, en met ondernemingsnummer 0731.601.516.

1.4 "Klant": de partij die een Overeenkomst sluit met Frans & Bertha.

1.5 "Overeenkomst": de tussen de Klant en Frans & Bertha gesloten overeenkomst inzake de Producten, met inbegrip van offertes, orders, bestellingen, facturatie, de eventuele bijzondere voorwaarden van Frans & Bertha zoals al dan niet vermeld op offertes, orders, bestellingen of facturatie, (andere) bijlagen bij de Overeenkomst en huidige Algemene Voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken.

1.6 "Producten": de door de Klant bestelde rollets met bolognaisesaus en eventuele andere producten zoals aangeboden op de Website en/of zoals nader bepaald in de Overeenkomst.

1.7 "Website": de website beschikbaar op https://www.boloverkoop.be/, eigendom van en beheerd door Frans & Bertha.

2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

2.2 Huidige Algemene Voorwaarden zijn integraal en exclusief van toepassing op elk(e) order, Bestelling, offerte van, elke Overeenkomst met, elke afhaling en levering van Producten, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van Frans & Bertha in dit verband, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Algemene Voorwaarden zijn steeds te raadplegen via de Website.

2.3 De Klant erkent en aanvaardt dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene of bijzondere (factuur)voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten en dat de Algemene Voorwaarden steeds voorrang hebben op de eventuele voorwaarden van de Klant.

2.4 Frans & Bertha heeft het recht om voor de productie, bereiding, verpakking, opslag (warehousing) en levering beroep te doen op derden zoals onderaannemers, externe leveranciers, ontwikkelaars, partners of dienstverleners, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te moeten brengen.

2.5 De Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden dekken op geen enkele wijze de voorwaarden van andere ondernemingen zoals leveranciers, ontwikkelaars, partners of dienstverleners van Frans & Bertha (al dan niet in onderaanneming) en/of van de Klant.

2.6 De Klant is ertoe gehouden de Producten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden. Eventuele schadevergoedingen of boetes wegens gebruik voor andere doeleinden vallen integraal ten laste van de Klant.

2.7 Tussen Frans & Bertha en de Klant komt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geen kaderovereenkomst of een overeenkomst van onbepaalde duur tot stand. De aanvaarding of bevestiging van een Bestelling door Frans & Bertha verleent de Klant op geen enkele wijze enig recht op toekomstige Bestellingen, afhalingen of leveringen, noch enig recht op schadevergoeding lastens Frans & Bertha. Frans & Bertha blijft geheel vrij om toekomstige Bestellingen van de Klant al dan niet te aanvaarden.

3 BESTELLINGEN

3.1 Bestellingen zijn slechts geldig als deze via e-mail ter attentie van info@boloverkoop.be of bestellingen@fransenbertha.be, of via het bestelformulier op de Website worden geplaatst en vervolgens door Frans & Bertha schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.

3.2 De Klant dient een afhaaldatum te reserveren alvorens hij een Bestelling plaatst.

3.3 Bestellingen dienen steeds uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vooraf gereserveerde afhaaldatum of datum van levering te worden doorgegeven aan Frans & Bertha. De afhaaldatum valt in de regel zeven (7) kalenderdagen na de dag waarop de Bestelling wordt geplaatst, met dien verstande dat afhalingen steeds dienen te gebeuren op donderdagen. Leveringen zullen steeds plaatsvinden op maandagen of op vrijdagen. De Klant is verplicht de Bestelling in ontvangst te nemen door afhaling of bij levering.

3.4 De Klant dient Frans & Bertha voorafgaandelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de gereserveerde afhaaldatum.

3.5 Indien de Klant de Producten niet afhaalt op de gereserveerde afhaaldatum, verricht Frans & Bertha de nodige inspanningen om de Producten in bewaring te houden, zonder dat Frans & Bertha verantwoordelijk of aansprakelijk kan zijn voor eventuele schade of verlies als gevolg van laattijdige afhaling.

3.6 Indien de afhaling plaatsvindt na de gereserveerde afhaaldatum kan Frans & Bertha de vooropgestelde houdbaarheidstermijn van de Producten echter niet meer garanderen.

3.7 Indien de Klant Frans & Bertha niet op de hoogte brengt van wijzigingen in de afhaaldatum, of indien de afhaaldatum met meer dan zeven (7) kalenderdagen overschreden wordt, zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn van vijftien procent (15%) van de waarde van de Bestelling per dag dat de Producten niet worden afgehaald. Indien de Klant de Producten niet heeft afgehaald na een periode van twee (2) weken te rekenen vanaf de gereserveerde afhaaldatum, is Frans & Bertha gerechtigd de Producten door te verkopen.

3.8 Bestellingen kunnen nooit eenzijdig door de Klant geannuleerd worden. Frans & Bertha heeft in geval van annulering recht op de (schade)vergoeding zoals bepaald in artikel 6.4 van deze Algemene Voorwaarden.

3.9 Het aantal Producten dat uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voorafgaand aan de afhaaldatum opgenomen is in de Bestelling zal steeds worden geproduceerd en gefactureerd aan de Klant. Het is de Klant evenwel toegestaan om bijkomende Producten toe te voegen aan de Bestelling en dit tot drie (3) werkdagen vóór de gereserveerde afhaaldatum. Het aantal Producten in de Bestelling verminderen is in geen geval toegestaan.

4 PRODUCTEN, AFHALING EN LEVERING

4.1 Productie

4.1.1 De Producten worden geproduceerd, vervaardigd, bereid en verpakt in overeenstemming met de inhoud en hetgeen vermeld wordt op de verpakking, zoals bepaald op de Website, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.1.2 De Producten worden op passende wijze bewaard in de daartoe door Frans & Bertha voorziene ruimtes.

4.1.3 Elke vertraging of gebrekkige uitvoering van de levering of afhaling, veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie of medewerking (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) door de Klant valt buiten de verantwoordelijkheid van Frans & Bertha. Frans & Bertha is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zou(den) lijden.

4.2 Verplichte koeling

4.2.1 De Producten hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Om de versheid en houdbaarheid te kunnen waarborgen, dienen de Producten te allen tijde koel bewaard en desgevallend koel getransporteerd te worden. Frans & Bertha kan in geen geval verantwoordelijk, noch aansprakelijk, worden gesteld voor het bederven van het Product indien dit na afhaling of levering niet op passende wijze gekoeld werd. De Producten dienen na afhaling of levering zo snel mogelijk verdeeld en/of geconsumeerd te worden teneinde de houdbaarheidsdatum ervan niet in het gedrang te brengen.

4.3 Afhaling en levering

4.3.1 De afhaling van de Producten vindt plaats in de magazijnen van Frans & Bertha, gelegen te Vaartstraat 51, 8630 Veurne. Bij afhaling dient de Klant de afleverbon te ondertekenen. Een kopie van dit document wordt met de Klant meegegeven.

4.3.2 Frans & Bertha zal de Producten, ingeval de Klant opteert voor afhaling in de magazijnen van Frans & Bertha leveren aan de Klant (Ex Works). Frans & Bertha voorziet de Producten van een herbruikbare kartonnen omverpakking, geschikt voor transport, dewelke de Klant niet dient te retourneren aan Frans & Bertha. Frans & Bertha raadt de Klant echter aan om steeds de nodige bijkomende maatregelen te nemen om de kartonnen omverpakking te verstevigen, te ondersteunen of in te wikkelen zodat zij bestand is tegen de gekende risico's van transport, met inbegrip van transport in gestapelde toestand. Frans & Bertha kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, worden gesteld voor het transport van de Producten na afhaling door de Klant of na levering.

4.3.3 De Klant is vanaf afhaling of levering verantwoordelijk voor de Producten, draagt ter zake alle kosten en risico's verbonden aan het laden en vervoeren vanaf de magazijnen van Frans & Bertha tot de gewenste bestemming en dient zelf alle maatregelen te treffen om de Producten naar hun bestemming te vervoeren. Bij afhaling van de Producten dienen de voertuigen van de Klant in zindelijke staat van onderhoud te verkeren.

4.3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Frans & Bertha aan de Klant meegedeelde leveringstermijnen louter indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid en volumes van de Producten en/of de ingrediënten of bestanddelen ervan, dan wel van materialen i.v.m. de Producten. Het overschrijden van deze leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van Frans & Bertha, noch tot prijsvermindering of beëindiging van de Overeenkomst. In geval van vertragingen of gebreken in de levering van de Producten, kan de Klant zich niet op kosten van Frans & Bertha elders bevoorraden.

4.3.5 Frans & Bertha kan in geen geval verantwoordelijk, noch aansprakelijk, gesteld worden en draagt geen enkele kost noch risico bij verlies van of schade aan de Producten vanaf de datum van levering.

4.3.6 De Klant is ertoe gehouden om vanaf de levering zorgvuldig om te gaan met de Producten en dient deze in gepaste staat op een daartoe geschikte, gekoelde en reine plaats te bewaren en op te slaan.

4.3.7 Indien de betaling niet bewezen kan worden op het moment van afhaling door de Klant of door de vervoerder verlaten de Producten het terrein van Frans & Bertha niet. Tot het moment van ontvangst van de betaling (met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen) blijven de Producten integraal eigendom van Frans & Bertha. Het risico en de kosten verbonden aan de Producten worden echter reeds overgedragen op de Klant op de afhaaldatum of datum van levering, in overeenstemming met de artikelen 3.3, 4.3.2 en 4.3.3 van de Algemene Voorwaarden.

4.3.8 In de gevallen waarin Frans & Bertha op verzoek van de Klant zou instaan voor het transport van de Producten, al dan niet via de inschakeling van een vervoerder of partner van Frans & Bertha, geldt het volgende, onverminderd de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:

- De leveringen kunnen enkel uitgevoerd worden op het gelijkvloers;

- De Klant of een door de Klant aangeduide persoon dient aanwezig te zijn bij de levering. Indien de levering niet kan plaatsvinden omdat noch de Klant, noch de door de Klant aangeduide persoon aanwezig zijn, is de Klant gehouden de door Frans & Bertha gedragen kosten en geleden schade te vergoeden, met inbegrip van verplaatsingskosten en tijdsderving.

- De Bestelling word in zijn geheel geleverd op één (1) door de Klant opgegeven adres. Leveringen in meerdere delen of op verschillende locaties zijn niet mogelijk.

- De Klant draagt, tenzij anders overeengekomen, alle kosten voor het gekoeld transport.

5 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

5.1 Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor de Producten de prijzen zoals zij worden vermeld op de Website. Alle door Frans & Bertha op de Website vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw.

5.2 Indien en voor zover de Klant een school of onderwijsinstelling is, dan geldt dat de huidige prijzen van toepassing zijn op alle Bestellingen die geplaatst worden tot en met het einde van het lopende schooljaar. Indien er zich uitzonderlijke situaties zouden voordoen met uitzonderlijke prijsstijgingen van de grondstoffen tot gevolg of in geval van enige andere objectieve verantwoording, behoudt Frans & Bertha zich het recht voor om de vermelde prijzen aan te passen voor het einde van het lopend schooljaar.

5.3 Frans & Bertha heeft het recht om de prijs jaarlijks ten hoogste voor tachtig procent (80%) te herzien in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren of (ii) een verhoging van overheidsheffingen. Op verzoek van Frans & Bertha kan de prijs worden herzien volgens de volgende formules: p = P [a x (M/M°) + b x (S/S°) + c]. De gebruikte tekens staan voor de volgende prijselementen: p = de herziene prijs, P = de prijs zoals initieel vastgesteld in de Overeenkomst, S = het indexcijfer van de arbeidskosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria), S° = het indexcijfer van de arbeidskosten, geldend bij de ondertekening van deze Overeenkomst (index Agoria), M = het indexcijfer van de materiaalkosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria of index I(-2021) dan wel gekoppeld aan de evolutieprijzen van de grondstof indien en voor zover de waarden niet begrepen zijn in één van voormelde prijsindexen) en M° = het indexcijfer van de materiaalkosten, geldend bij de ondertekening van deze Overeenkomst (index Agoria of index I(-2021) dan wel gekoppeld aan de evolutieprijzen van de grondstof indien en voor zover de waarden niet begrepen zijn in één van voormelde prijsindexen). In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a, b en c respectievelijk de hieronder opgegeven vaste waarden: a = 0,40; b = 0,40; c = 0,20. Indien de Klant binnen de vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de prijsverhoging zijn verzet tegen de nieuwe prijs niet kenbaar heeft gemaakt bij aangetekend schrijven, wordt hij geacht in te stemmen met de nieuwe prijs.

5.4 In geval van niet of niet-tijdige betaling en indien en voor zover de Producten toch geleverd zouden worden, kunnen de Producten teruggevorderd worden door Frans & Bertha. De eventuele kosten voor terugname, herverpakking en ophaling van de Producten zijn integraal ten laste van de Klant.

5.5 Cash betalingen zijn niet mogelijk en worden niet toegestaan.

5.6 Facturen worden steeds digitaal verstuurd. Een papieren factuur kan enkel verkregen worden op aanvraag via invoices@fransenbertha.be.

5.7 De facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke bepaling. Het volledige bedrag van de factuur dient voldaan te zijn via overschrijving (aan de hand van de gegevens vermeld op de factuur) en dit vóór afhaling of levering van de Producten.

5.8 Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van digitale verzending van de factuur, wordt de factuur van Frans & Bertha geacht te zijn aanvaard door de Klant. Na deze termijn kan een factuur niet meer geprotesteerd worden door de Klant.

5.9 Frans & Bertha is gerechtigd om op basis van de offerte, het order, de Bestelling, of de Overeenkomst voorschotten te factureren aan de Klant voor de aanvang van de productie en/of de afhaling, respectievelijk levering, van de Producten.

5.10 Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, heeft Frans & Bertha van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op (i) een verwijlintrest op grond van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties en (ii) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien procent (15%) van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van tweehonderdvijftig euro (250,- EUR), dit onverminderd het recht van Frans & Bertha op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient te worden gevoerd en telkens onverminderd het recht van Frans & Bertha een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Ten slotte zijn bij de invordering van onbetaalde facturen, in het geval de Klant in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank dan wel bij buitengerechtelijke invordering, alle (gerechtelijke en/of buitengerechtelijke) invorderingskosten integraal ten laste van de Klant.

5.11 Frans & Bertha heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom.

5.12 Frans & Bertha heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan Frans & Bertha verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. Compensatie door de Klant is evenwel niet toegestaan.

5.13 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de verwijlinteresten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 5.10 hierboven.

5.14 Indien de Klant uit meerdere (natuurlijke of rechts-) personen bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe de Overeenkomst met Frans & Bertha hen verplicht.

5.15 De Klant verbindt zich er toe om Frans & Bertha onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde zou zijn gelegd op de Producten.

5.16 Gebeurlijke klachten zoals bedoeld in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden ontslaan de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de factu(u)r(en) van Frans & Bertha.

6 WANPRESTATIES – OPSCHORTING – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Frans & Bertha heeft het recht om haar verbintenissen (bijvoorbeeld tot levering van de Producten) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de Klant tekortkomt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft, of wanneer Frans & Bertha gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de Klant en het aannemelijk zou zijn dat de Klant niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

6.2 Indien de Klant een of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt (bijvoorbeeld niet of niet volledige betaling van facturen van Frans & Bertha), heeft Frans & Bertha bovendien het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. Frans & Bertha kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 6.2 indien Frans & Bertha de Klant vooraf per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Frans & Bertha lastens de Klant overeenkomstig huidig artikel 6.2, heeft Frans & Bertha in voorkomend geval het recht op teruggave van de reeds geleverde Producten en/of het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant, overeenkomstig hetgeen wordt bepaald in artikel 6.4, onverminderd het recht van Frans & Bertha een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle Producten klaar voor afhaling of levering. Aldus zal de Klant evenmin recht hebben op terugbetaling van reeds verrichte betalingen.

6.3 Frans & Bertha kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant indien de Klant het faillissement aanvraagt, zich in staat van faillissement zou bevinden, de faillissementsvoorwaarden kennelijk zijn vervuld, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de Klant.

6.4 In geval van voortijdige beëindiging of verbreking van de Overeenkomst door de Klant of in geval van annulering door de Klant van de Bestelling of vermindering van het aantal Producten in de Bestelling, om welke reden dan ook, is de Klant aan Frans & Bertha een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van dertig procent (30%) op de verkoopprijs (exclusief BTW) van de bestelde Producten, en dit onverminderd het recht van Frans & Bertha een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

6.5 De onder artikel 6.4 vermelde vergoedingen worden vermeerderd met alle door Frans & Bertha hiertoe reeds gemaakte kosten en/of uitgaven, met inbegrip van kosten voor voorbereiding, productie, administratie, warehousing en eventuele andere diensten in verband met de verkoop van de Producten, en eventuele andere kosten aangerekend door leveranciers, ontwikkelaars, partners, onderaannemers of dienstverleners.

6.6 Artikel 6.4 laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle Producten die geleverd zijn of klaar zijn voor levering.

7 CONFORMITEIT, KLACHTEN EN VRAGEN

7.1 De Klant is gehouden de Producten onmiddellijk bij afhaling of levering te controleren op eventuele gebreken of non-conformiteit en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Producten overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.

7.2 Eventuele zichtbare gebreken of de non-conformiteit van de Producten dienen op de afleverbon te worden vermeld of onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van achtenveertig (48) uur na de afhaling of levering, dan wel na de vaststelling van eventuele schade behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven aan Frans & Bertha te worden gemeld, waarbij de Klant de gebeurlijke gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Bij gebrek aan melding van de klacht op voormelde wijze, wordt de klacht niet aanvaard, als vervallen en onontvankelijk beschouwd, en wordt de Klant geacht de Producten definitief te hebben aanvaard en afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Frans & Bertha. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de Producten door de Klant nog niet werden verdeeld, geconsumeerd, in gebruik genomen en/of nog niet werden (door)verkocht. Dergelijke klachten schorten de (betalings)verplichtingen in hoofde van de Klant niet op.

7.3 Voor verborgen gebreken in de Producten kan Frans & Bertha enkel worden aangesproken binnen de hierna volgende grenzen: (i) iedere klacht moet binnen de drie (3) werkdagen na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan Frans & Bertha worden gericht met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht en de Producten waarop de klacht betrekking heeft; (ii) het recht om een klacht in te stellen vervalt in ieder geval na drie (3) werkdagen, te rekenen vanaf de afhaling of levering en controle van het Product.

7.4 In geval van verborgen gebreken is Frans & Bertha slechts gehouden tot het vervangen van de door haar geleverde Producten zonder verdere (schade)vergoeding aan de Klant, indien dergelijke vervanging niet onmogelijk of disproportioneel is. De Klant kan de Producten niet terugzenden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Frans & Bertha (hetgeen desgevallend geenszins als een erkenning van gebreken of aansprakelijkheid kan worden gezien).

7.5 Beschadigde of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door Frans & Bertha.

7.6 Een klacht verleent de Klant echter niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het Product te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens in geval van bedrog , opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is Frans & Bertha op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade ten aanzien van de Klant.

8.2 Frans & Bertha is in geen geval aansprakelijk indien de veroorzaakte schade niet alleen te wijten is aan een gebrek in het Product, maar ook aan een fout of nalatigheid van de Klant of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.

8.3 Frans & Bertha is op geen enkele wijze aansprakelijk en kan geen enkele garantie verstrekken voor eventuele gebreken met betrekking producten of diensten van derden. Evenmin is Frans & Bertha aansprakelijk of kan zij enige garantie verstrekken voor door derden verrichte wijzigingen aan of verwerkingen van de Producten.

8.4 De Klant dient Frans & Bertha integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de Producten na afhaling of levering ervan dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.

8.5 Het recht op schadevergoeding jegens Frans & Bertha vervalt onherroepelijk binnen zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De Klant dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan Frans & Bertha met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.

9 OVERMACHT - IMPREVISIE

9.1 Frans & Bertha is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die nakoming van de verbintenis van Frans & Bertha redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor Frans & Bertha uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, dwingende overheidsmaatregelen (bv. ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes), brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, verkeershinder, te late levering door de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van Frans & Bertha, schaarste van materialen of grondstoffen, prijsverhogingen bij de leverancier, dienstverlener, partner, ontwikkelaar of onderaannemer van Frans & Bertha, insolventie van haar leverancier, dienstverlener, partner, ontwikkelaar of onderaannemer, onvoldoende voorraad bij haar leverancier, dienstverlener, partner, ontwikkelaar of onderaannemer, uitvallen van of storingen in telecommunicatie-, elektriciteits- en/of internetverbindingen die niet aan één van de partijen te wijten zijn en iedere andere vreemde oorzaak van de leverancier, dienstverlener of onderaannemer van Frans & Bertha. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor Frans & Bertha onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de Klant ten laste van Frans & Bertha geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van het produceren of de levering van de Producten tot gevolg heeft, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de productie of levering van de Producten terug op te starten, zonder dat Frans & Bertha enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.

9.2 Indien er zich na de totstandkoming van en/of tijdens de Overeenkomst in de zin van artikel 5.74 BW abnormale en redelijkerwijze onvoorziene (verandering(en) van) omstandigheden voordoen, die niet aan (de fout van) Frans & Bertha of de Klant toe te rekenen zijn, waarvan noch Frans & Bertha, noch de Klant, het financiële risico op zich heeft genomen en die de nakoming van de verbintenis(sen) door Frans & Bertha in aanzienlijke mate verzwaren of bemoeilijken waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen Frans & Bertha en de Klant gezamenlijk onderhandelen en desgevallend de Overeenkomst in onderling schriftelijk akkoord aanpassen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan akkoord binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf het schriftelijk verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft Frans & Bertha het recht om haar verbintenissen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn, alsook het recht om, zonder betaling van enige (schade)vergoeding, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand de Overeenkomst te beëindigen. Huidig artikel 9.2 is niet van toepassing op de gevallen van overmacht zoals bepaald in artikel 9.1 hierboven.

10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

10.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

10.2 Enkel de rechtbanken van Gent, afdeling(en) Veurne zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van huidige Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst.